H.E.R. SYSTÉM

Zasedací sál zastupitelstva města Třinec.

H.E.R. Systém - Hlasovací, Evidenční a Řídící Systém

H.E.R. Systém - Hlasovací, Evidenční a Řídící Systém, který byl vyvinut již v roce 1994, jsme doposud instalovali ve více jak 100 místních, městských a krajských zastupitelstvech v Čechách na Slovensku a nyní i v Polsku. Svou koncepcí komponentů a programového vybavení umožňuje variabilně reagovat na potřeby daného úřadu. Systém může být instalován pevně nebo mobilně, podle prostorových možností jednacího sálu. Samotné ovládací prvky, hlasovací jednotky, čipové karty atd. jsou jednoduché a jednoznačné na obsluhu a přípravu před zasedáním. Programové vybavení zohledňuje výše uvedené skutečnosti, pokrývá celý akt jednání zastupitelstva od evidence, prezence, řízené diskuse (přihlašování se, odhlašování se) a samotného hlasování. Prezence, průběh jednání a výsledky hlasování se zobrazují na různých periferních zařízeních (druhé monitory, světelné panely, datové projektory). Tisky výsledků jednotlivých hlasování jsou buď automatické, nebo následné. Celý průběh jednání zastupitelstva je nahráván na pevný disk obslužného počítače (výsledky hlasování, zvukový záznam) a následně indexován podle jednotlivých bodů jednání a daného řečníka.
Víme, že některá zastupitelstva města si nejsou vždy stoprocentně jista s tím, zda vůbec nějaký takový systém chtějí, či potřebují. Z tohoto důvodu, bychom vám velmi rádi nabídli tuto službu. Takto byste si vyzkoušeli systém, jak se říká „na vlastní kůži “ a zjistili v čem je hlavní výhoda a přínos tohoto systému. Zatím každé jednání zastupitelstva města se pomocí tohoto systému stalo průhlednější, efektivnější, rychlejší a stoprocentně zaevidované s veškerými náležitostmi s tím spojenými.
NABÍZÍME:
Prodej a instalace komplexního hlasovacího systému
Zajištění zastupitelstva formou služby
Služba zahrnuje:
Instalace hlasovacích jednotek, mikrofonů, řídící jednotky, řídícího PC, monitoru předsedajícího, laserové tiskárny a veškerých datových rozvodů
Zajištění obsluhy zařízení po dobu celého jednání zastupitelstva
Vytištění požadovaných dokumentů
Archivace celého jednání (data, indexovaný zvukový záznam) na medium (CD,HDD….)
Odinstalování veškerých zařízení

Prezentace produktů a funkcionality systému H.E.R.

Jednotlivé verze hlasovacího systému

Built-In v5

Vlajková loď mezi hlasovacími systémy.
Plnohodnotná hlasovací, ale i konferenční jednotka.
Drátová verze systém, kde však veškéré rozvody jsou vedeny jediným FTP kabelem. Tudíž data, napájení, ale i audio je vše vedeno po jediném kabelu.
Jednotka je vybavena čtečkou čipové karty pro snadnou a okamžitou identifikaci zastupitele. Dále tlačítky pro volbu hlasování (Pro, Proti, Zdržel se) a tlačítky pro přihlášku do diskuse s řádným diskusním příspěvkem a technickou poznámkou.
Pro komfortnost jednání využíváme nastavitelný mikrofonní krk s LED indikací, když je mikrofon aktivní.
Tento systém nejen že slouží jako plnohodnotný hlasovací systém, ale lze ho využít i jako samostatný konferenční systém. Lze využít např. při tiskových konferencí, neřízené diskusi např. na radě města či jiné. A to vše bez využití jakéhokoliv extra software či hardware.
Systém dodáváme ve dvou variantách. Jednotka je klasicky napevno zabudována do desky stolu. Ideální pro využití v reprezentativních prostorách města vyhrazených výhradně pro jednání zastupitelstva. Ale i nově v tzv.
BOX EDITION,
kdy jednotka je instalována designového dřevěného šasi. Lze jednotku využit tedy zcela mobilně v jakýchkoliv prostorách.
Obě verze jsou dodávány s hlavní centrální jednotkou


Drátová verze - mobilní

Jednoduchá mobilní drátová verze systému.
Systém je složen ze dvou dílů. Hlasovací jednotka, která je vybavena čtečkou čipových karet, tlačítky Pro, Zdržel se, Proti, přihláška do diskuse s řádným diskusním příspěvkem a přihláška do diskuse s technickou poznámkou. A stolním stojanem s mikrofonním krkem. Díky této konstrukci lze systém využít ve dvou variantách. Jedna jednotky a jeden mikrofon pro jednoho zastupitele. Nebo ve verzi LITE, kde k jednomu mikrofonnímu stojanu lze zapojit dvě hlasovací jednotky. Tudíž se využije jeden stojan pro dva zastupitele. Toto řešení je výhodné především z ekonomického hlediska.
Stejně jako systém Built-In i zde je veškerá kabeláž řešena jediným FTP kabelem.
Systém je opět dodáván s hlavní centrální jednotkou


Bezdrátová verze (Wi-Fi)

Bezdrátová verze hlasovacího systému. Jedná se plnohodnotnou hlasovací jednotku s mikrofonní audio složkou. Bezdrátová verze se svojí funkcionalitou podobá mobilní drátové verzi. Identifikace opět probíha pomocí čipových karet.
Systém využívá technologii Wi-Fi.
Systém je dodáván s námi nakonfigurovaným Wi-Fi routerem. Kde jsou nakonfigurovány MAC adresy využívaných jednotek pro zajištění větší bezpečnosti.


Bezdrátová verze - OPTIO

H.E.R. Systém OPTIO je bezdrátový hlasovací systém určený pouze pro elektronická hlasování, tedy bez možnosti řízené diskuse. Systém se skládá z odpovídajícího počtu hlasovacích jednotek, komunikační centrální jednotky a obslužného software.
Pořízení zvukové nahrávky je zde také možné, buď pomocí stolních mikrofonů, nebo ruchových mikrofonů umístěných v prostoru jednacího sálu. I takto pořízenou zvukovou nahrávku je následně možno indexovat, tak jak u vyšších verzí hlasovacího systému v konferenčním provedení, tedy na bod, jméno a čas diskutujícího.

Naše a současně vaše konkurenční výhody

Přizpůsobivost:

H.E.R. Systém – je systém, který je navržen tak, aby byl nástrojem, který pomáhá předsedajícímu jednání zastupitelstva nebo rady města celé jednání vést a evidovat. Vychází ze skutečnosti, že předsedající jednání zastupitelstva (rady) je tou nejdůležitější osobou daného jednání a snaží se mu tuto náročnou práci zjednodušit. Celý systém je plně konfigurovatelný a vždy při implementaci je našimi pracovníky nastaven podle jednacího řádu daného města.
Městu nic nediktujeme, software přizpůsobíme jeho dosavadní zvyklosti a jednacímu řádu (rozsáhlý konfigurační *.ini soubor)
 • Čipová karta:

 • Identifikace jednotlivých členů zastupitelstva pomocí čipových karet (jedinečný kód čipu - generovaný pro každé město a člena zastupitelstva zvlášť). Díky čipovým kartám je možno mít volný zasedací pořádek, není možno aby někdo jiný hlasoval místo daného zastupitele -
  100% identifikace a ochrana
  V používání čipových karet spatřujeme velkou konkurenční výhodu, například vůči používání tzv. PIN kódu (PIN kód si zastupitel musí pamatovat, lehce odečitatelný z pohybu ruky – snadné zneužití).
  Zastupitel při prezenci dostává svou čipovou kartu, která je jedinečná (identifikace daného města a zastupitele). Pokud zastupitel z nějakých důvodů opustí jednací sál, vezme čipovou kartu s sebou a tudíž není možné aby někdo jiný jeho jménem hlasoval.
 • Info:
 • Aktuální světový trend je právě z důvodu bezpečnosti přechod od magnetických platebních karet ke kartám čipovým.

  Konferenční verze:

  H.E.R. Systém – konferenční verze, je verze, ve které jsou při diskusi zapínány mikrofony jen těm zastupitelům, kteří jsou do diskuse řádně přihlášeni a následně vyzváni předsedajícím jednání. Tento způsob řízení diskuse vede ke zkvalitnění zvukového záznamu ze zasedání a přispívá k udržování dobré zvukové-hygieny v zasedacím sále. Na jeden mikrofon je možné připojit maximálně dvě hlasovací jednotky (jeden mikrofon společný pro dva zastupitele). Nebo je možné aby každý zastupitel měl svůj mikrofon.
  Přepínání mezi jednotlivými mikrofony zajišťuje obslužný software. Zastupitelé si nemusejí mikrofony sami zapínat a vypínat. Není potřeba zvukaře, který by případně zesiloval a zeslaboval jednotlivé mikrofony, když by byly stále zapnuty. Skutečně je reprodukován pouze diskusní příspěvek zastupitele, který se do diskuse řádně přihlásil a následně byl předsedajícím vyzván k přednesení svého diskusního příspěvku.

  Záznam zvuku:

  Součástí programového vybavení Konferenční verze H.E.R. Systému je modul pro nahrávání zvukového záznamu ze zasedání přímo na pevný disk obslužného PC. Výstupem je zvukový soubor, který je možno následně indexovat podle jednotlivých bodů jednání, jmen diskutujících a času (ve formátu WAV, MP3, …).

  Indexovaný zvukový záznam:

  Jelikož u H.E.R. Systému, jak je popsáno výše, jsou do diskuse k jednotlivým bodům zapínány pouze mikrofony jednotlivých členů zastupitelstva zvlášť, se zobrazením jména diskutujícího, jsme tudíž schopni celou tuto diskusi indexovat s členěním kdo a jaký měl diskusní příspěvek k jednotlivému bodu jednání s jednoduchou filtrací na bod jednání, na jméno člena zastupitelstva případně jiného diskutujícího a čas zahájení a ukončení příspěvku..

  Přínosy pro uživatele:

 • Jednoduchá archivace výsledků ze zasedání - zvukový soubor spolu s výsledky hlasovaní a s výsledky prezence je možné okamžitě po skončení zasedání nahrát na CD médium a mít tak na jednom disku všechny potřebné výstupy ze zasedání (data a zvukový záznam)
 • Indexovaný záznam - tento zvukový soubor umožňuje poslechnutí si jen potřebných diskusních příspěvků nebo usnesení (podle jednotlivých bodů programu zasedání) tento zvukový soubor umožňuje poslechnout si jen žádaný diskusní příspěvek nebo usnesení (indexováno podle jednotlivých bodů programu zasedání, diskutujících a času).
 • Zjednodušená obsluha - nahrání zvukového záznamu zabezpečuje přímo obsluha H.E.R. Systému (nahrávání probíhá na pozadí obslužného programu)
 • Základní funkce

  Prezence

  Zastupitelé mají k dispozici hlasovací jednotky do kterých musí před prezencí, resp. hlasováním a diskusí, zasunout svou čipovou kartu. Správnost zasunutí je signalizovaná rozsvícením LED diody ve tvaru šipky na kraji hlasovací jednotky. Při tzv. úvodní prezenci, vyzve předsedající jednání zastupitele, aby se prezentovali. Zastupitelé nyní zmačknou zelené tlačítko PRO na hlasovací jednotce, a drží ho stlačené do té doby, až se jim rozsvítí vedle stlačeného tlačítka zelená LED dioda, což signalizuje, že systém zaevidoval jejich prezenci. Předsedající vidí na svém monitoru aktuální stav počtu přítomných, porovnávaný s celkovým počtem zastupitelů a může tak reagovat na případnou usnášení, či neusnášení schopnost. Výsledky je automaticky možné vytisknout. Zároveň se výsledky zobrazují na světelné tabuli či plátně datového projektoru.

  Řízená diskuse

  Zastupitelé se přihlašují s žádostí do diskuse stlačením modrého tlačítka „Symbol dvou zdvižených prstů“. Takto jsou zařazeni do seznamu přihlášených. Zároveň je jim tento stav potvrzen rozsvícením LED diody vedle stlačeného tlačítka. Pokud se chtějí odhlásit, zmačknou toto tlačítko ještě jednou, zároveň jim kontrolní LED dioda zhasne. Předsedající vidí na svém monitoru jména přihlášených zastupitelů v pořadí, v jakém se přihlásili. Do diskuse je může vyvolávat v pořadí, ale i mimo něj. U jména každého zastupitele vidí i počet jeho diskusních příspěvků k danému bodu. Zároveň je možno do seznamu diskutujících zapsat i zastupitelé nepřihlášené prostřednictvím hlasovací jednotky a také hosty, kterým je umožněno v diskusi vystoupit. Při diskusi se na světelné tabuli či plátně datového projektoru zobrazuje jméno a čas diskutujícího zastupitele a též jméno připravujícího se zastupitele. Po jakémkoliv přerušení, může diskuse pokračovat podle původního seznamu přihlášených. Stejným způsobem probíhá i přihlášení se (odhlášení se) s technickou poznámkou, s jediným rozdílem, že pro tuto volbu se používá modré tlačítko „Symbol dvou rukou ve tvaru T“.
  Tento modul H.E.R. Systému je otevřený. Dá se u něj nastavit například podle příslušného jednacího řádu počet a délka diskusních příspěvků. Je-li překročen počet diskusních příspěvků, zobrazuje se daný zastupitel v pořadí do diskuse červenou barvou a předsedající se může rozhodnout, zda nechá hlasovat o tom zda bude umožněno zastupiteli vystoupit s dalším diskusním příspěvkem, nebo se striktně bude držet jednacího řádu atd. V případě překročení časového limitu vymezujícího délku diskusního příspěvku se ozve upozorňující zvukový signál – zastupitel se snaží co nejrychleji svůj diskusní příspěvek dokončit.

  Hlasování

  Zastupitelé hlasují stlačením příslušného tlačítka na hlasovací jednotce, ve které musí mít zasunutou čipovou kartu. Tlačítko drží stlačené do té doby, až se jim rozsvítí vedle stlačeného tlačítka LED dioda, která signalizuje, že systém jejich volbu přijal. Po dobu odpočítávaného času, který je možné zobrazovat na světelné tabuli, či plátně datového projektoru, mohou zastupitelé svoje hlasování opravit stlačením jiného tlačítka, podle výše uvedeného postupu. Po dobu hlasování vidí předsedající na svém monitoru stav hlasování, resp. jména zastupitelů barevně zvýrazněná podle toho, kdo jak hlasoval, odpočítávaný čas a číslo projednávaného materiálu. Dle přání zákazníka je samozřejmě možné, aby jmenovité výsledky hlasování se nezobrazovaly, ale jenom celkový sumární výsledek hlasování.
  Po hlasovaní se zobrazuje sumární výsledek zároveň i v procentech k celkovému počtu zastupitelů a text, zda projednávaný materiál byl, či nebyl přijat. Výsledek se zobrazuje na světelné tabuli či plátně datového projektoru. Na zvýraznění začátku a konce času hlasování je použita zvuková signalizace. Výsledky hlasování je možné automaticky vytisknout. Zaznamenáváme všechny stavy hlasování (PRO, PROTI, ZDRŽEL SE, NEHLASOVAL a NEPŘÍTOMEN).
  H.E.R. systém umožňuje hlasování o usnesení, o protinávrhu a veškerá procedurální hlasování.